پروژه شهدای گمنام شهرداری مراغه

پیاده رو  و پله های منتهی به بارگاه  شهدای گمنام