شورای نگهبان

واش بتن های محوطه و پیاده رو برج ترنج متعلق به تعاونی مسکن شورای نگهبان